False

معدن ایرانیان

صادرات و واردات کرومیت
١٣٩٧/١/١
سال‌های (۱۳۷۴- ۱۳۶۸) گمرک ایران (سالنامه آمار بازرگانی خارجی) میزان واردات فروکروم به کشور را تحت یک عنوان کلی فروکروم درج کرده است، اما در سال‌های اخیر فروکروم را تحت دو عنوان کلی کم کربن (فروکروم دارای ۴ درصد وزنی یا کمتر) با شماره تعرفه ۴۹/۷۲۰۲ و پرکربن (فروکروم دارای بیش از ۴ درصد وزنی کربن) با شماره تعرفه ۴۱/۷۲۰۲ طبقه‌بندی‌ کرده است و در برخی سال‌ها فروکروم به هر دو شکل وارد کشور شده و در صنایع عمده مصرف‌کننده‌ مورد استفاده قرار گرفته است. آمار واردات فروکروم در طی سال‌های (۱۳۷۹  (۱۳۶۸- با وجود نوسانات شدید، در مجموع دارای یک روند نزولی بوده (بر طبق آمار گمرک) و در مقایسه با میزان صادرات سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در سال ۷۹ میزان واردات فروکروم رشد چشمگیری داشته است. عمده این واردات از کشورهای اروپایی (روسیه، هلند بلژیک، انگلستان، آلمان و سوئد)چین و آفریقای جنوبی صورت گرفته است