False

معدن ایرانیان

هماتیت
١٣٩٧/١/٤
هماتیت اسم دیگر سنگ حدید بوده که این گوهر به رنگ خاکستری در طبیعت یافت شده و سختی آن حدود 5. 5 تا 6 گزارش شده است
این سنگ به عنوان حرز و نگه دارنده در برابر جادو و سحر شناخته شده است. 
برخی دیگر از حدید جهت غلبه کردن بر دشمنان و محافظت در برابر انرژی‌های منفی استفاده می کنند. 
استفاده از این سنگ سبب تقویت گردش خون و منظم شدن آن نیز می‌شود. 
در گذشته از سنگ حدید جهت درمان بیماری‌های خونی، انسداد رگ‌ها و فشار خود استفاده می‌شد. 
به توجه به اثرات مثبت حدید در رقیق کردن خون، این سنگ اثرات چشم گیری در درمان کم خونی داشته و موجب خون سازی می‌شود. 
همچنین سنگ حدید در درمان بیماری‌هایی همچون انقباض ماهیچه‌ها و تسکین دردهای آرتوروز کاربرد دارد.