False

معدن ایرانیان

سوخت جامد در احتراق شیمیایی حلقه با استفاده از مقیاس اکسید و سنگ آهن فرآوری شده به عنوان حامل های اکسیژن
١٣٩٧/٧/١٥
احتراق شیمیایی حلقوی یک تکنولوژی جدید است که می تواند برای پاسخگویی به تقاضای تولید انرژی بدون تولید گاز استفاده شود. فرآیند شامل دو راکتور، یک هوا و یک رآکتور سوختی است. بین این دو راکتور اکسیژن توسط حامل اکسیژن حمل می شود که اکثرا اکسید فلزی است. این ترتیب مانع از مخلوط کردن از هوا با از احتراق است. گازهای احتراق تقریبا به طور کامل تشکیل شده است. از این رو، تکنیک کاهش مجازات انرژی که به طور معمول از جداسازی CO2 از سایر گازهای دود استفاده می شود، از این رو CLC ممکن است ارزان تر از جذب CO2 باشد.
مقادیر سنگ آهن و اکسید آهن از تولید فولاد به عنوان حامل های اکسیژن در آزمایش های دسته ای CLC با سوخت جامد آزمایش شده است. کک، کربن، زغال سنگ، زغال سنگ و دو ذغال سنگ بتونی به عنوان سوخت استفاده می شود.
این آزمایش ها در یک آزمایشگاه رادیکال مایع خنک کننده آزمایشگاهی انجام شد که با فازهای اکسیداسیون و کاهش متناوب عملیاتی شد. گازهای خروجی به یک آنالیزور منتهی شد که محتوای CO2، CO، CH4 و O2 اندازه گیری می شود. نمونه های گاز جمع آوری شده در کیسه ها برای تحلیل محتوای هیدروژن در یک کروماتوگرافی گاز مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج نشان داد که سنگ معدن آهن و مقادیر اکسید به خوبی به عنوان حامل اکسیژن کار می کنند و هر دو حامل اکسیژن واکنش پذیری خود را با زمان افزایش می دهند.